Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 

...ΝΕΟ σύστημα στις μεταθέσεις αξιωματικών

Με κοινωνικά κριτήρια θα γίνονται οι μετακινήσεις

Με μόρια και κοινωνικά κριτήρια μέσω διαφανών διαδικασιών θα γίνονται οι μεταθέσεις των στρατιωτικών. Ριζικές αλλαγές στο σύστημα τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων των μόνιμων στελεχών προβλέπει η υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμυνας, Γ. Ραγκούση, που διαβιβάστηκε χτες το απόγευμα στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Συγκροτούνται συμβούλια μεταθέσεων ανά κλάδο και πλέον:

Τα κοινωνικά κριτήρια γνωστοποιούνται με πρωτοβουλία του στελέχους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην υπηρεσία, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οσοι πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια μετατίθενται υποχρεωτικά κατόπιν επιθυμίας τους ως υπεράριθμοι. Το ίδιο ισχύει και για στελέχη που επιθυμούν συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτελεί η περίπτωση που συντρέχουν μείζονος σημασίας επιχειρησιακοί λόγοι οι οποίοι διαπιστώνονται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των ανωτάτων συμβουλίων των κλάδων κατά περίπτωση.

Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των τακτικών μεταθέσεων των στελεχών που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές παραμέτρους που αυτές επηρεάζουν τη ζωή του κάθε στελέχους (οικογένεια, σχολική εκπαίδευση, στέγαση, οικονομικά, προβλήματα υγείας κ.ά.).

Όπως αναφέρει το Έθνος, μέχρι 10 Νοεμβρίου κάθε χρόνου θα καταρτίζονται πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τις κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να πληρωθούν κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις. Οι πίνακες θα κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι 31 Δεκεμβρίου και θα λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη.

Οι γενικές θέσεις, οι θέσεις εξωτερικού και οι θέσεις διοικητών, κυβερνητών και διευθυντών επιτελικών γραφείων Μειζόνων Σχηματισμών (θέσεις ευθύνης) καταρτίζονται σε ιδιαίτερους πίνακες.

Μετά την κοινοποίηση των πινάκων, τα στελέχη, εφόσον επιθυμούν, υποβάλλουν ιεραρχικά έγγραφη ατομική αναφορά για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι αναφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Οι πίνακες των υπό μετάθεση στελεχών κοινοποιούνται στις μονάδες μέχρι τις 30 Μαρτίου. Αυτοί συνοδεύονται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους πίνακες μορίων των στελεχών που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα στελέχη ίδιου ή διαφορετικού βαθμού ισοψηφούν στα μόρια και διεκδικούν κοινή θέση, επιλέγεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος εξ αυτών.

Οι μεταθέσεις στελεχών από τον βαθμό του δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και αντισυνταγματάρχη γίνονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης σε μία υπηρεσία. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για μεταθέσεις λόγω εκτάκτων οικογενειακών προβλημάτων ή προβλημάτων υγείας ή εφόσον συντρέχουν άλλοι λόγοι, όπως η δυσμενής αξιολόγηση (χαμηλή απόδοση - επαγγελματική ανεπάρκεια).

Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων και ιδίως, αν υπάρχουν τέκνα που φοιτούν στη Β' και Γ' Λυκείου, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον.

Στην περίπτωση αυτή ο γονέας υποβάλλει ιεραρχικά μέχρι τέλος Νοεμβρίου του έτους υπεύθυνη δήλωση επιθυμίας μη μετάθεσης για το επόμενο έτος, η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του διευθυντού του σχολείου. Το εν λόγω αίτημα ικανοποιείται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος (διάλυση μονάδος, μεταστάθμευση κ.λπ.), η υπηρεσία οφείλει να τοποθετήσει το εν λόγω στέλεχος σε μονάδα ή επιτελείο πλησίον του τόπου διαμονής του και όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων. 
από:http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/309491/neo-sustima-stis-metatheseis-axiomatikon-/